Estatuts

ESTATUTS DEL FÒRUM DE CATARROJA

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ FÒRUM DE CATARROJA

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1. Amb la denominació FÒRUM DE CATARROJA es constituïx una ASSOCIACIÓ a l’empar de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense finalitat lucrativa.

Article 2. Esta Associació es constituïx per temps indefinit.

Article 3. L’existència d’esta Associació té com a finalitat la difusió, informació cultural, sobre temes d’interés històric i actual d’àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal i europeu.

Article 4. Per al compliment d’estos fins es realitzaran les activitats següents: Conferències, xarrades, tertúlies i debats sobre els fins establits en l’article 3 i d’altres que servisquen per al desenrotllament cultural, social i cívic dels nostres conciutadans.

Article 5. L’Associació establix el seu domicili social al carrer Pintor Sorolla núm. 46 de Catarroja – València (CP 46470) i l’àmbit territorial en què realitzarà principalment les seues activitats serà Catarroja i la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I I

ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 6. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i cinc vocals. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Estos seran designats i revocats per l’Assemblea General Extraordinària.

Article 7. Estos podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades i per expiració del mandat.

Article 8. Els membres de la Junta Directiva que hagueren exhaurit el termini per al qual van ser triats, continuaran exercint els seus càrrecs fins al moment en què es produïsca l’acceptació per a la seua substitució.

Article 9. La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que determine la Presidència i a iniciativa o petició del 33% dels seus membres. Quedarà constituïda quan assistisca la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguen vàlids s’hauran de prendre per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del/a president/a serà de qualitat.

Article 10. Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l’associació, sempre que no requerisquen, segons estos Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, tot i acordant realitzar els contractes i actes oportuns.

b) Executar els acords de l’Assemblea General.

c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els comptes anuals.

d) Resoldre sobre l’admissió de nous socis i sòcies.

e) Nomenar les persones delegades per a alguna determinada activitat de l’Associació.

f) Qualsevol altra facultat que no siga de l’exclusiva competència de l’Assemblea General.

Article 11. El/la president/a tindrà les atribucions següents: Representar legalment a l’Associació davant de qualsevol classe d’organismes públics o privats; convocar, presidir i alçar les sessions que faça l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seua firma documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselle o en l’exercici de les seues activitats resulte necessària o convenient, sense perjuí de donar compte a la Junta Directiva.

Article 12. El/la vicepresident/a substituirà el/la president/a en cas d’absència, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions.

Article 13. El/la secretari/secretària tindrà càrrec de la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de

l’associació legalment establits i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursen a les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i la resta d’acords socials inscriptibles als Registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguen.

Article 14. El tresorer/ la tresorera recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i complirà les ordes de pagament que expedisca la Presidència.

Article 15. Els vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la mateixa Junta els encomane.

Article 16. Les vacants que es pogueren produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre els seus membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General Extraordinaria.

CAPÍTOL III

ASSEMBLEA GENERAL

Article 17. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats.

Article 18. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària es farà una vegada a l’any dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries, quan les circumstàncies ho aconsellen, a juí de la Presidència, quan la Junta Directiva ho acorde o quan ho propose per escrit una desena part dels associats.

Article 19. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit i expressaran el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’orde del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria hauran de mediar almenys quinze dies, podent així mateix fer-se constar, si procedira, la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra puga mediar un termini inferior a una hora.

Article 20. Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concórreguen un terç de les persones associades amb dret de vot, i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre de persones associades amb dret de vot.

Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents o representades quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a estos efectes els vots en blanc, ni les abstencions.

Serà necessària la majoria qualificada dels membres presents o representats, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat d’estes, per a:

a) Nomenament de les Juntes Directives i administradors.

b) Acord per a constituir una Federació d’associacions o integrar-se en estes.

c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.

d) Modificació d’estatuts.

e) Dissolució de l’entitat

Article 21. Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:

a) Aprovar, si és el cas, la gestió de la Junta Directiva.

b) Examinar i aprovar els comptes anuals.

c) Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de l’Associació.

d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

e) Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l’Assemblea Extraordinària.

f) Acordar la remuneració, si és el cas, dels membres dels òrgans de representació.

Article 22. Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:

a) Nomenament dels membres de la Junta Directiva.

b) Modificació dels Estatuts.

c) Dissolució de l’Associació.

d) Expulsió de socis/sòcies, a proposta de la Junta Directiva.

e) Constitució de federacions o integració en estes.

CAPÍTOL IV

SOCIS / SÒCIES

Article 23. Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’Associació.

Article 24. Dins de l’Associació existiran les classes següents de persones

associades:

a) Socis fundadors, que seran aquells que participen en l’acte de constitució de l’Associació.

b) Socis de número, que seran els que ingressen després de la constitució de l’Associació.

c) Socis d’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenrotllament de l’Associació, es facen creditors de tal distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la Junta Directiva o Assemblea General.

Article 25. Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixara de satisfer una quota anual.

Article 26. Els socis de número i fundadors tindran els drets següents:

a) Prendre part en totes les activitats que organitze l’Associació en compliment dels seus fins.

b) Disfrutar de tots els avantatges i beneficis que l’Associació puga obtindre

c) Participar en les assemblees amb veu i vot.

d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.

e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de l’Associació.

Article 27. Els socis fundadors i de número tindran les obligacions següents:

a) Complir els Estatuts presents i els acords vàlids de les assemblees i la Junta Directiva.

b) Abonar les quotes que es fixen.

c) Assisitir a les assemblees i la resta d’actes que s’hi organitzen.

d) Exercir, si és el cas, les obligacions inherents al càrrec que hi ocupen.

Article 28. Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de número a excepció de les previstes en els apartats b) i d), de l’article anterior.

Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció que figuren en els apartats c) i d) de l’article 23 i podran assistir a les assemblees sense dret de vot.

Article 29. Els recursos econòmics previstos per al desenrotllament de fins i

activitats de l’Associació seran els següents:

a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.

b) Les subvencions, llegats o herències que poguera rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.

c) Qualsevol altre recurs lícit.

Article 30. El patrimoni inicial o fons social de l’Associació és de ZERO euros.

Article 31. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ

Article 32. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acorde l’Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte, per una majoria de 2/3 de les persones associades.

Article 33. En cas de dissolució, s’anomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada extingits els deutes, i si existira sobrant líquid el destinarà per a fins que no desvirtuen la seua naturalesa no lucrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot allò no previst en els Estatuts presents s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

Catarroja, 12 de novembre de 2010